Databehandling

Nedenstående er oplysninger til dig om hvordan vi i vores klinik opbevarer, videregiver og behandler personfølsomme data vedrørende dit barn.

Det kan være langt at læse og svært at forstå, men betyder i korthed, at vi overholder lovene og passer godt på dit barns personoplysninger, i henhold til dataloven.

  Behandling af oplysninger

  I forbindelse med undersøgelse, diagnostik og behandling af dit barn indsamler og behandles en række personoplysninger.
  I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan vi behandler, bruger og videregiver personoplysninger.

  Typer af oplysninger

  Der indsamles og behandles flg typer af personoplysninger, i det omfang det er relevant for netop dit barn.

  Almindelige kategorier af personoplysninger:

  • Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnumre, CPR-numre køn, familierelationer, sociale relationer og uddannelse samt forældrenes erhverv og egen læge
  • Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):
  • Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningssvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.

    Formål

    Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

    • Undersøgelse, diagnostisk og behandling af dit barn
    • Udarbejdelse af lægeerklæringer
     Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
    • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
    • Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
    • Bestilling af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
    • Afregningsformål
    • At overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
    1. Dokumentationspligt
    2. Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
    3. Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriskesikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastnings angreb og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
    4. Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
    5. Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
    6. Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
    7. Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
    8. Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

    Frivillighed

    Når klinikken indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give personoplysninger til klinikken, men konsekvensen af ikke at give klinikken personoplysningerne kan være, at klinikken ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dit barn.

    Kilder

    I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse, henvisende læge eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

    Videregivelse af personoplysninger

    I det omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

    • Der videregives oplysninger til, andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb
    • Der videregives oplysninger til andre myndigheder, Styrelsen for Patientsikkerhed, Det Fælles Medicinkort, Politiet, Sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
    • Du har som patient/forældre adgang til dit barns oplysninger
    • Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
    • Ved bestilling af laboratorieprøvervideregives prøverne til sygehuslaboratorierne
    • Ved indberetning af oplysningeri forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer
    • Ved udstedelse af recepter videregives oplysningertil landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via receptserveren
    • Ved lægebrev videregives oplysninger til den henvisende læge og egen læge
    • I andre tilfælde videregives oplysninger til sociale myndigheder eller forsikringsselskaber

    Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

    Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

    • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
    • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dit barn ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.
    • Helbredsoplysninger til brug for videre behandling ved henvisning af patienter videregives efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp §§ 20-23 samt sundhedsloven.
    • Bestilling og indsendelse af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier sker efter reglerne i Sundhedsstyrelsens vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser i medfør af autorisationsloven.
    • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp § 49 og sundhedsloven.
    • Medicinordinationer på recepter sendes via IT-tjenesten receptserveren efter reglerne i sundhedslovens kap. 42 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3.
    • Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient. Vi videregiver aktuelt ikke til kliniske databaser.
    • Lægebrev, som er et kort sammendrag af patientens sygehistorie og behandlingsforløb sendes til henvisende læge og i nogle tilfælde til henvisende sygehus efter reglerne i sundhedslovens kap. 9.
    • Dit barns personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).
    • Dit barns personoplysninger videregives alene til andre pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.
    • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende, afdødes alment praktiserende læge og den læge, der havde afdøde i behandling efter reglerne i sundhedslovens § 45.

    Tilbagekaldelse af samtykke.

    Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

    Brug af databehandlere

    Dit barns personoplysninger behandles og opbevares hos lægesystemet Novax, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra klinikken.

    Opbevaringsperiode

    Personoplysninger om dit barn opbevares, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. I henhold til journalføringsbekendtgørelsen opbevares disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor klinikken er nødsaget til at opbevare personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

    Dine rettigheder

    Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).
    Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

    Kontakt

    Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte klinikken.